Regulamin parkingu

 1. Parking jest zarządzany przez firmę Parking Lotnisko Poznań s.c., jest parkingiem strzeżonym, płatnym. Czynny jest przez całą dobę przez wszystkie dni w roku.
 2. Użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren parkingu akceptuje warunki umowy przedstawione w niniejszym „regulaminie” i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania jego postanowień.
 3. Parking jest przeznaczony dla samochodów osobowych i dostawczych.
 4. Pojazd pozostawiony na parkingu powinien być skutecznie zabezpieczony przed samoczynnym
  przemieszczaniem się. Ryzyko skutków w tym zakresie ponosi w pełni Klient, również w
  stosunku do osób trzecich.
 5. Kierujący pojazdem musi bezwzględnie zgłosić wszelkie uszkodzenia pojazdu, które powstały
  przez wjazdem na parking.
 6. Przyjęcie na parking samochodu z widocznymi uszkodzeniami zewnętrznymi uzależnione jest od
  decyzji pracownika. W takim przypadku ryzyko strat, powstałych w związku z uszkodzeniami
  ponosi Klient.
 7. Zaparkowany pojazd powinien mieć szczelnie zamknięte szyby i wszelkie zamki tak, aby dostęp
  do wnętrza był niemożliwy. Parking nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe
  na skutek nie zastosowania się do tego punktu.
 8. Operator parking nie odpowiada za niefabryczne wyposażenie samochodu, oraz pozostawione w
  samochodzie przedmioty wartościowe, dokumenty i inne nie będące na wyposażeniu pojazdu.
 9. Stan techniczny pojazdu nie powinien zagrażać otoczeniu. Ryzyko strat powstałych wskutek niesprawności technicznej pojazdu na terenie parkingu ponosi Klient, również w stosunku do osób trzecich.
 10. Na terenie parkingu obowiązuje bezwzględny zakaz używania otwartego ognia i palenie papierosów.
 11. Na terenie parkingu obowiązuje ograniczenie prędkości do 5 km/h oraz zasada pierwszeństwa
  pojazdu nadjeżdżającego z prawej strony.
 12. Wszelkie awarie techniczne auta, należy niezwłocznie zgłosić obsłudze pojazdu.
 13. Na żądanie pracownika Klient powinien okazać dowód rejestracyjny pojazdu.
 14. Użytkownik parkingu odpowiada za wszelkie szkody (otarcia, wgniecenia itp.) wyrządzone w innych pojazdach osób trzecich. W przypadku wystąpienia takiej szkody z winy użytkownika, powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze parkingu i udostępnić własną polisę OC w celu likwidacji szkody. W przypadku niezgłoszenia faktu spowodowania szkody w innym pojeździe, użytkownik naraża się na odpowiedzialność karną.
 15. Płatność za parkowanie następuje z góry przez pozostawieniem samochodu na parkingu.
 16. Parking jest ubezpieczony w PZU S.A. W przypadku zdarzeń objętych polisą wszelkie roszczenia są przenoszone na ubezpieczyciela w ramach zawartych umów.
 17. Regulamin dostępny jest do wglądu dla klientów na parkingu. Poprzez wjazd na parking i zawarcie umowy, klient akceptuje zawarte w regulaminie postanowienia.
 18. Operator parkingu nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez gryzonie, koty i
  inne szkodniki.
 19. W przypadku zaistnienia szkody, roszczenia będą rozpatrywane wyłącznie w przypadku zgłoszenia takiego faktu zanim pojazd opuści wyznaczone w dniu przyjazdu miejsce parkingowe. Roszczenia nie będą rozpatrywane, jeżeli przed zgłoszeniem szkody pojazd opuści miejsce parkingowe i/lub wyjedzie z terenu parkingu.
 20. Parking nie ponosi odpowiedzialności za drobne rysy, otarcie, wgniecenia itp., wyrządzone przez innych użytkowników parkingu, do kwoty odszkodowawczej tysiąca złotych (franszyza redukcyjna).
 21. Parking nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z działania siły wyższej (m.in., gradu, huraganu, tornada),
 22. Regulamin parking stanowi integralną część umowy z Klientem.
 23. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy
  kodeksu cywilnego.